vonal
vonal Pécsi Horgász Egyesület logo vonal

vonal Friss hírek Egyesületről Alapszabály Díjak Galéria Linkek Kapcsolat Horgászengedély vonal Állandó információk


 
 
 
 
 
 
 
 
PÉCSI HORGÁSZ EGYESÜLET
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA
 
 
 
 
 
 
 
 
2015.

 
A L A P S Z A B Á L Y
 
1.§
 

Az Egyesület neve és jogállása

 
1.)     Az egyesület neve:            Pécsi Horgász Egyesület (PHE)
 
2.)     Székhelye:                         7621 Pécs Citrom u.5.
 
3.)     Pecsétje:                            Köriratban az egyesület, székhelye, az alapítás éve, középen hal
                                                    és horog ábrával.
 
4.)     Horgászvizei:                    Üszögi-tó, Malomvölgyi 2-es tó, Pécsváradi Zengő 2-es tó, Rücker                            aknai tó, Ivánbattyáni-tó, Baranya megyei kisvizek I.-II., Bükkösdi víz.
 
5.)     Jogállása:                          Az egyesület tagsági viszonyon alapuló, (1954. évben), önkéntesen létrehozott, demokratikus működésű, nyilvántartott tagsággal rendelkező és a bíróságon jogi személyként bejegyzett civil szervezet. Az egyesület a tagok összessége, amely a vonatkozó törvények és a belső testületi szabályok alapján működik.
 
6.)     Szövetségi kapcsolata:     Az egyesület tagja a Magyar Országos Horgász Szövetségnek és a Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetségének, mint érdekképviseletet ellátó szervezeteknek. Az egyesületet (tagjait) megilletik e tagsági viszonyból származó jogok és terhelik az ebből adódó kötelezettségek. A szövetségi tagság az egyesület jogi és gazdasági önállóságát nem befolyásolja. Az egyesület és a szövetségek kapcsolataira, a szövetségek alapszabályai az irányadóak.
 
7.)     Politikai jogállása:            Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem kap, Önkormányzati és Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.
 
 
2. §
 
Az Egyesület célja és feladatai
 
 
1./      Az egyesület célja:
 
a./ Tagjai és a MOHOSZ tagszervezeteinek tagsági bélyegével rendelkező, igazoltan szervezett szövetségi horgászok részére a horgászat feltételeinek biztosítása, sokrétű közösségi, civil, horgász egyesületi szolgáltatásnyújtás, horgászcélú tevékenység szervezése.
 
b./ Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása, az egyesületi és a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése.
 
c./ A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése.
 
d./ A jogszabályok, az alapszabály és a horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
 
e./ A horgászat és a horgász egyesület hagyományainak őrzése és ápolása.
 
f./ A horgászcélú és hasznosítású vizek szakszerű kezelése, működtetése, halnevelés és védelem, ezeken a vizeken a horgászat és a horgászvíz értékőrző fejlődésének biztosítása. Lehetőség szerinti törekvés további horgászvizek biztosítására, horgászati jog megszerzésére.
 
g./ A horgászó ifjúság horgász szakmai és horgász etikai nevelése, horgászvizsgáztatás és horgászok képzése.
 
h./ Közfeladatként ellátja a vízterület természet és környezetének védelmét, annak tisztán tartását, parlagfű mentesítését, halasítását, (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. alapján).
 
i./ Az egészséges életmódra való nevelés részeként az ifjúsági és gyermek sporthorgászat támogatása, illetve a horgászsport, mint szabadidős tevékenység megteremtése közcélú feladatként (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) és a2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15 alapján).
 
2./      Az egyesület feladatai:
 
a./ Az egyesület tagjainak horgászati érdekvédelme és horgászati érdekképviselete.
 
b./ A horgászat törvényes feltételeit biztosító okmányok, engedélyek, igazolványok,…stb beszerzése, előállítása és biztosítása az egyesület tagjai részére.
 
c./ Figyelemmel a hatályos halgazdálkodási és halvédelmi törvényre,- mint fő szabályra – az alapszabályban felhatalmazott választott testület az elnökség által a Pécsi HE sajátkezelésű vizei helyi horgászrendjének, az egyesület éves tagdíjainak, a sajátkezelésű vizek éves és a napos horgászati szolgáltatás nyújtásának és más egyéb a horgászattal kapcsolatos egyesületi díjak és hozzájárulások meghatározása.
 
d./ Éves költségvetés keretében a Pécsi HE vizeinek működtetése, a szervezeti élet feltételeinek és - testületi döntés alapján - az adott év feladattervében meghatározott célok elérésének biztosítása.
 
e./ Az egyesület tulajdonában, kezelésében, haszonbérletében lévő horgászvizeken horgászati szolgáltatás nyújtás a Pécsi Horgász Egyesület és a MOHOSZ tagegyesületeihez tartozó horgászok részére.
 
f./ Az Országos és a Megyei Szövetséghez való jogszerű tartozás igazolása az ún. tagsági bélyeg.
 
g./ Az a horgász, aki a MOHOSZ - adott évben - érvényes tagságát (TAGSÁGIBÉLYEGGEL) igazolni nem tudja, a Pécsi HE horgászati szolgáltatásait nem veheti igénybe.
(Kivétel: A Turista Állami Horgászjeggyel rendelkezők a Rückeri tó és a Baranyai Kisvizek esetében.)
 
h./ A Pécsi HE vizein éves horgászati szolgáltatást – az ún. Baranyai kisvizek kivételével – csak a Pécsi HE tagjainak biztosítanak.
 
i./ Napi horgászati szolgáltatás nyújtás a Pécsi HE saját tagjai és a MOHOSZ bármely törvényesen működő tagegyesületének, az adott év érvényes TAGSÁGI BÉLYEGGEL rendelkező horgásza részére. (Kivétel: A Turista Állami Horgászjeggyel rendelkezők a Rückeri tó és a Baranyai Kisvizek esetében.)
 
j./ Az ingyenes állami jeggyel rendelkező, az egyesülethez „speciális tagsággal” kötődő – nyilvántartott - 14 év alatti GYERMEK horgászok részére kedvezményezett éves horgászati szolgáltatás nyújtás.
 
k./ Az egyesületi és a Szövetségi tagsággal való mindennapos szervezeti kapcsolattartás és a szükséges okmányok kiadásának biztosítására, az egyesület egész évben nyitva tartó irodát működtet, fizetett alkalmazottakkal.
 
l./ Biztosítani a tagok részére a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ismertetni a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
 
m./ Ellenőrzi tagjainál és a PHE vizeit látogató Szövetségi tagoknál a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások, az országos és a helyi horgászrend betartását.
 
n./ Együttműködik a hatóságokkal és társszervekkel az orvhorgászat megelőzésében, a vizek tisztasága és a természet védelmében.
 
o./ Halfogó és a horgászattal összefüggő versenyeket, rendezvényeket szervez.
 
ő./ Megfelelő létszámú halőrök (társadalmi ellenőrök) beállításával, a rendőri és környezetvédelmi szervek közreműködésével biztosítja a horgászvizek halállományának védelmét.
 
p./ Jó gazda gondosságával kezeli az egyesület tulajdonában (kezelésében) lévő közösségi vagyont, a horgászvizeket, melyeken korszerű horgászcélú haltelepítéseket végez.
 
r./ Anyagi lehetőségeihez képest halőrpihenőket, horgásztanyát tart fenn, tagsági viszonyon alapuló egyéb horgászcélú, közösségi, társadalmi szolgáltatást végez.
 
s./ A gyermek és az ifjúsági horgászok részére horgászoktatásokat, horgászvetélkedőket, nyári vízparti tábort rendez.
 
t./ Az egyesület feladatainak jó ellátásához és céljai eléréséhez támaszkodik a MOHOSZ, a Horgász Egyesületek Baranya megyei Szövetsége, a társegyesületek, az Baranya Megyei Kormányhivatal, a VIZIG, a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzatok, a környezetvédelem, a vállalkozások és minden segítőkész magánszemély támogató együttműködésére, anyagi és erkölcsi segítségére.
 
3.§
 
Az Egyesület tagjai
 
1.)     Az egyesület tagjai:
 
a./ Az egyesületnek teljes jogú tagjai (felnőtt tagok) és anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, valamint korlátozott tagsági jogokkal, ifjúsági tagjai lehetnek.
 
Teljes jogú felnőtt tag: a 18 és 70 év közötti egyesületi tag.
Kedvezményezett tag: 70 év felettiek, a PHE tag nő, nappali tagozatos főiskolás-egyetemista 25 éves korig.
Ifjúsági tag: 18 éves korig.
 
A tagsági viszony létrejöttének feltételei:
·  az alapszabály megismerése és elfogadása,
·  a belépési és a tagsági díj befizetése,
·  kezdő horgász esetében a kötelező horgászvizsga letétele.
 
b./  Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll az állami horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg nem áll az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.
 
c.)  Ifjúsági tagnak, horgászvizsgát tett 18 éven aluliakat lehet felvenni. Az általános iskolába járó tanulók, csak szülő (gyám) beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe.
A korlátozottan cselekvőképes személynél, aki a 14 életévét betöltötte, de a 18, életévét még nem, és nem cselekvőképtelen, jognyilatkozatánál a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
 
d.) A 14 év alatti gyermek horgászt is az egyesülethez tartozónak kell tekinteni, mert ez egy speciális jogviszonynak tekinthető, ahol a gyermek helyett a tagdíjat, vagy egyéb szolgáltatás díját más (szülő-gyám) fizeti.
 
e.) Az egyesületbe tagként történő felvételnél a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj fizetését írhatja elő.
 
f.)  Az egyesületnek külföldi (nem magyar) állampolgár is tagja lehet.
 
g.)  Az egyesület tulajdonában (kezelésében) lévő vizeken való horgászatnál, az egyesületi tagokkal azonos elbírálásúak a más egyesületi tagok, akik névre szólóan rendelkeznek a horgász szervezethez való tartozást igazoló tagsági bélyeggel és részükre helyi horgászati engedélyt adtak ki. A tagsági bélyeggel rendelkező horgászok horgászati feltételeit, a testület által jóváhagyott belső szabályozás, a horgászrend tartalmazza. (Éves horgászati szolgáltatás a PHE vizein csak a PHE tagjai részére, napi horgászati lehetőség a MOHOSZ bármely tagegyesületének, igazolt, névre szóló tagsággal rendelkező horgásza részére biztosítható.)
 
h.) A belépési szándékot az egyesület alapszabályában foglaltak elfogadásával és a belépési nyilatkozat kitöltésével kell bejelenteni. A felvételről az egyesület elnöksége dönt. A felvételt elutasító határozat ellen, - kézhezvételtől számított 15 napon belül- a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűléséhez.
 
j.)    A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
 
 
4.§
 
A tagok jogai és kötelezettségei
 
 
1.)     A tagokat – a jogszabályokban foglaltak és az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével – egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik.
 
2.)     A tagoknak jogukban áll:
 
a./ Amennyiben az egyesület teljes jogú tagjai, a közgyűlésen személyes tanácskozási, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni.
 
b./ A jogszabályokban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére választhat és  megválaszthatók.
 
c./ Az egyesülettől a horgászathoz szükséges okmányokat igényelni.
 
d./ Az országos és helyi horgászrend szerint az egyesület vizein a kapott okmányok birtokában horgászni.
 
e./ A rendelkezésre álló keretekben megállapított sorrendben és díjazás mellett az egyesület horgászcélú szolgáltatásait igénybe venni.
 
f./ Az egyesület által szervezett tanfolyamokon, horgászversenyeken és más egyesületi rendezvényeken részt venni.
 
g./   Az egyesület tagja, az egyesület vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
 
h./ Az ifjúsági tagok életkoruknak megfelelő tisztségre választhatók, (nem választhatóak teljes cselekvőképességet igénylő tisztségre), a közgyűlésen tanácskozási, indítványtételi jog őket is megilleti.
 
 
3.)     A tagok kötelesek:
 
a.)    Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott testületeinek határozatait megtartani.
 
b.)   Védeni az egyesület tulajdonát.
 
c.)    A közgyűlés által évente megállapított tagdíjat a folyó évben legkésőbb szeptember 30-ig, az egyéb horgászati díjakat és hozzájárulásokat –esedékességkor- a testület által meghatározott határidőig az egyesület pénztárába befizetni.
 
d.)   Részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében.
 
e.)    A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az egyes vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megtartani és megtartatni, a halőri intézkedést segíteni, a látott fegyelmi eseményt tanúsítani.
 
f.)     A fogási naplót előírás szerint vezetni, megállapított határidőig az egyesületbe leadni.
 
g.)    A vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, az esetleges vízszennyezésekkel kapcsolatos észrevételeit, az egyesület elnökségével haladéktalanul közölni, a szervezett, irányított kármentésben a lehetőségei mértékében részt venni.
 
i.)    Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
 
4.)     A tagsági viszony megszűnése:
 
a.)    A tagsági jogviszony megszűnik
 
·           kilépéssel
·           kizárással
·           a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
·           elhalálozással
 
          ( Kilépéssel – saját elhatározásból – a tagsági jogviszony bármikor megszüntethető.)
 
b.)   Tagsági jogviszony felmondása: ha a tag az alapszabályban leírt tagsági feltételeknek nem felel meg, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
Annak a tagnak, aki tagdíjjal, vagy egyéb tárgyévi tartozással hátralékban van és azt írásbeli felszólításra 30 napon belül nem egyenlíti ki, az egyesület a tagsági jogviszonyát felmondja.
 
c.)    Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős fegyelmi határozattal az egyesületből kizár.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban postai úton a határozat keltétől számított 3 napon belül közölni kell.
Az elnökség a kizárási indítványról haladéktalanul értesíti a kizárandó tagot, aki annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - az elnökhöz címezve - írásbeli észrevételeket tehet arra.
A kizárással érintett tag védekezésének előterjesztése céljából a személyét érintő eljárásbanrészt vehet, az erről határozó ülésre részére az ülést megelőző 8 nappal meghívót kell küldeni.
A tag a kizárásról szóló határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül aKözgyűléshez fordulhat fellebbezéssel. A fellebbezés elbírálásáig a tag a tagsági jogait nemgyakorolhatja. A Közgyűlés a fellebbezés tekintetében a következő közgyűlésen kötelesdönteni.
 
d.)   Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, az egyéb díjak nem követelhetők vissza. Elhalálozás esetén az elnökség mérlegelheti az időarányos egyesületi tagdíj visszafizetését.
 
 
5.§
 
Az Egyesület szervei és működésük
 
1.)Az egyesület szervei:
 
·    Közgyűlés
·    Elnökség
·    Felügyelő Bizottság
·    Fegyelmi Bizottság
 
2.)  A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlést, ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Kivétel ez alól az egyesület alapszabályánakmódosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozataszükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 
3.)  A szavazás nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Megválasztottnak tekintendő, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavazatoknak több mint a felét megkapta.
 
4.)   A tisztségviselők megválasztásánál, - ha a választók 1/3 igényli -  titkos szavazást kell tartani. (Egyéb esetekben, az egyesületben minden választás és bármely kérdésben a döntés, nyílt szavazással történik.) A választás öt évre szól. A testületek és tagjai a választóiknak beszámolni kötelesek. Ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó testület bármikor visszahívhatja őket.
 
5.)   Visszahívás nyílt szavazással, minősített (2/3-os szótöbbség) többséggel történik.
 
6.)    A hozott döntésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek mellékletét a jelenléti ív képezi. Tisztújításnál a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tisztségviselőkre leadott igen és nem szavazatok arányát.
 
7.)  Az elnökség, a Felügyelő Bizottság és Fegyelmi Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
 
 
 

A közgyűlés

 
 
1.)     Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, mely az egyesületi élet minden kérdésében dönthet. Évente legalább egy alkalommal ülésezik.
 
A közgyűlést tisztújításra a tagság – kétszeri újsághírben való – meghívásával legalább 5 évente össze kell hívni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, úgy a másodszorra összehívott közgyűlés – az eredeti napirendbe felvett kérdésekben – már tekintett nélkül a megjelentek számára határozatképes.
 
A közgyűlést az egyesület elnöke, vagy alelnöke vezeti.
 
 
2.)     A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha:
 
·  az egyesület tagságának egyharmada az ülés céljának és okának megjelölésével azt kéri,
·  az elnökség azt szükségesnek tartja,
·  a Felügyelő Bizottság kezdeményezi.
·  a felügyelő szerv, írásban indítványozza,
·  a Bíróság elrendeli,
 
3.)    A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 
a./ az egyesületi alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,
b./ meghatározza a megválasztandó testületek taglétszámát, illetve tisztújító közgyűlés előtti évbena jelölő bizottság megválasztása
c./ a választási ciklusra –5 év- az egyesületi tevékenység fő irányának meghatározása,
d./ megtárgyalja és elfogadja az elnökség éves időszakról adott jelentését,
e./ az Egyesület Elnökének, Alelnökének, Ügyvezető Elnökének, a Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság Elnökeinek, Alelnökeinek,  3-3 tagjának, 3-3 póttagjának, valamint megyei küldöttek megválasztása és visszahívása a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetség Küldöttközgyűlésébe.
f./ döntés az egyesület feloszlásáról, és szétválásáról, más civil szervezettel való egyesüléséről és vagyona sorsáról,
g./ megsemmisíti az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait,
h./ beszámoltatja a Felügyelő és a Fegyelmi Bizottságot.
i./ az egyesület éves gazdasági beszámolójának, zárszámadásának, leltárának, vagyonmérlegének ésköltségvetésének ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szólójelentésének elfogadása,
j./ az éves egyesületi költségvetések keretében átengedi a belépési és egyéb díjakat, az egyesületitagok részére nyújtott szolgáltat ások díjait, egyesületi hozzájárulások és horgászati szolgáltatások díjainak megállapítását az elnökségnek,
k./ a sajátkezelésű horgászvizek helyi horgászrendjének megállapítását is átruházza az elnökségre,
l./ a közgyűlés döntéseit, határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a jelenlévő tagok egyharmada bármely kérdés eldöntésére titkos szavazást kér, illetve személyi kérdések eldöntésénél többes jelölés esetén,
m./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
n./ a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
o./ a végelszámoló kijelölése,
p./ megállapítja a Vagyonkezelési és Gazdálkodási Szabályzatot, Szervezeti és MűködésiSzabályzatot,
r./ tagsági jogviszony felmondása, tag kizárása,
s./ megállapítja a tagok évi tagdíját,
t./ dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről
 
4.)   Az egyesület alapszabályának módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedesszótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez aszavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 
5.)     A tisztségviselőkre a közgyűlés által megválasztott jelölőbizottság tesz javaslatot. A tisztségviselők személyére a közgyűlés bármelyik tagja is javaslatot tehet. A javasolt személyek akkor válnak jelöltté, ha megkapják a szavazásra jogosultak legalább felének szavazatát.
 
6.)     Megválasztottnak az tekinthető, aki a legtöbb szavazatot kapta.
 
7.)     A közgyűlést rendes ülésre évente össze kell hívni.
 

8.)     Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt:

 
a.) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b.) a Felügyelő Bizottság, illetőleg a
c.) elnökség szükségesnek tartja, vagy a
d.) felügyelő szerv írásban indítványozza  és
e.) a Bíróság elrendeli,
f.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
g.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
h.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
 
9.)   A közgyűlést az egyesület elnöke (akadályoztatása, távolléte, vagy mulasztása esetén az alelnök, mindkettőjük távollétében az elnökség két tagja) hívja össze.  A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának, de a közgyűlés hirdetmény útján is összehívható. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdésmegtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 3 napon belül a tagok és azegyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik,a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem döntvagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzőenkülön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
 
10.) A közgyűlésen az egyesület elnöke – alelnöke, akadályoztatásuk esetén az elnökség által megbízott, elnökségi tag elnököl.  A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyv vezetéséről az ügyvezető elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag írja alá.
A három főből álló szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a jelen lévő szavazati joggalrendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik, a szavazati jogot személyesen gyakorolhatja.
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó okiratok.
Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti a jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
A közgyűlésen hozott határozatokat az ülést levezető elnök szóban kihirdeti, illetve az egyesületiirodában lévő hirdetőtáblára kerül kifüggesztésre.
A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
 
 
Az elnökség
 
 
a./ Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát, gyakorolja a Közgyűlés részéről átruházott jogokat, és ellátja az Alapszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.
     Az Elnökség jogosult az Egyesület irányításával kapcsolatos minden olyan kérdésben való döntés meghozatalára, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
b./ Az elnökségnek 9 tagja és 3 fő póttagja van.
c./ Az elnökség tagjai az egyesület elnöke, alelnöke, ügyvezető elnöke, és a közgyűlés által megválasztott hat fő elnökségi tag.
Az elnökségi ülésen hozott határozatokat az ülést levezető elnök szóban kihirdeti, illetve azegyesületi irodában lévő hirdetőtáblára kerül kifüggesztésre.
 
d./ Az elnökség a közgyűlésnek felelősséggel tartozik, köteles munkájáról beszámolni. Hatáskörében hozott határozatai a tagság részére kötelező érvényűek.
 
e./Az elnökség feladatai:
 
·  javaslatot tesz a közgyűlés időpontjára,
·  összeállítja és előkészíti az ülések tárgysorozatát, gondoskodik a törvényes alapszabályszerű működés feltételeiről,
·  a beszámolók előkészítése, költségvetés elkészítése, és azoknak a közgyűlés, elé terjesztése
·  gazdálkodik a közgyűlés által elfogadott költségvetési keretben, a költségvetés rovatai között megállapított körben átcsoportosíthat,
·  az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
·  a tagság nyilvántartása,
·  határoz a tagok felvétele tárgyában, biztosítja az új tagok vizsgáztatását,
·  meghatározza az elnökség egyes tagjainak szakfeladatait,
·  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
·  az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
·  határoz az egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásában,
·  az egyesületi vizek horgászrendjeinek és a szolgáltatások díjainak megállapítása
·  megállapítja a versenyeknek, valamint más rendezvények időpontját, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit,
·  kijelöli az egyesület versenycsapatát a szövetség által rendezett és egyéb nyilvánosan meghirdetett halfogó versenyekre,
·  egyéni elbírálás alapján, korra, egészségi állapotra egyéb méltányossági okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentésről,
·  költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét és egyéb juttatásait. dönt az egyesület érdekében külföldi utazásokat teljesítendő egyesületi tagok személyi kijelöléséről, továbbtanulásról, szakmai tanfolyamokon való részvételről,
·  munkabizottságokat (szakbizottságokat) hozhat létre, meghatározza tagjainak számát, kijelöli vezetőit, megállapítja feladatkörüket és beszámoltatja végzett munkájukról,
·  dönt az egyesület tagjainak erkölcsi elismeréséről, kitüntetésekről,
·  választ ad a tagok részéről - az egyesület életével kapcsolatban - felvetett kérdésekre,
·  másodfokon dönt az első fokon hozott fegyelmi határozatok ellen benyújtott fellebbezésekről,
·  az elnökség szükség esetén, de évente legalább két alkalommal ülést tart,
·  végzi a tagság sokrétű informálását az egyesületi élet főbb eseményeiről,
·  az ügyvezető elnök személyét kivéve dönt az alkalmazottak felvételéről és munkaviszonyának megszüntetéséről,
·  az elnök (alelnök) és az ügyvezető elnök személyén keresztül gyakorolja a munkáltatói és az utalványozási jogokat,
·  a tisztújítást megelőző évben ajánlást tesz a közgyűlésnek a 11 fős Jelölést Előkészítő Bizottság tagjaira,
·  évente beszámol a közgyűlésnek,
·  ellátja a tagság általános érdekvédelmét és képviseletét,
·  a PHE kezelésében, tulajdonában és haszonbérletében lévő vizeken biztosítja az eredményes horgászat alapfeltételeit,
·  szervezi, előkészíti és végrehajtja a PHE vizek tervszerű éves halasításait,
·  az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
 
f./ Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt:
 
·         az elnökség legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
·         az egyesület elnöke, illetőleg
·         a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja.
 
g./ Az elnökség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, majd az ügyvezető  elnöke hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.
 
h./ Az elnökség üléseire a választott elnökségi tagokon kívül meg kell hívni a Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság elnökét is.
i./ Az elnökség üléséről, a tanácskozás lényegét a hozott határozatokért felelős nevét és a végrehajtás határidejét tartalmazó hitelesített jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. Az ülés résztvevőiről jelenléti ívet kell vezetni.
j./ Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen,  ülésen részt venni, és az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
 
 
13. Területi csoportok
 
 
a./ Az egyesület tulajdonában, kezelésében lévő horgászvizeken tömörülő tagok közösségei, melyek az egyesület céljainak helyi megvalósítására jönnek létre.
b./ A csoport nem önálló jogi személy, nincs önálló gazdálkodása, vagyona, de szerves része az egyesületnek.
c./ Tevékenységét saját működési szabályzat alapján végzi, amely nem lehet ellentétes az egyesület alapszabályával és a testületek határozataival.
d./ A csoport vezetőjét 5 évre a helyi közösség választja és dönthet a felmentéséről.
e./ A csoport vezetője az elnökség tagja.
f./ Amennyiben a csoport vezetője nem tagja az elnökségnek, úgy tanácskozási joggal oda meghívható.

6.§.

 

Az egyesületvezetőtisztségviselői

 
 
1.)  Az egyesület  vezető tisztségviselői:
 
  • Elnök
  • Alelnök
·         Ügyvezető elnök
  • Felügyelő Bizottság elnöke
  • Fegyelmi Bizottság elnöke
 
 
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b./ A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
d./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
e./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől
A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése:
a)    Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
·         határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
·         megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
·         visszahívással;
·         lemondással (a vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat);
·         a vezető tisztségviselő halálával;
·         a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
·         a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 
b)    Az egyesület tagjai, a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
 
Az Egyesület, a Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság elnökét akadályoztatás vagy a mandátumának –választási ciklusban való- megszűnése esetén, az elnököt megillető azonos jogokkal –akár a választási ciklus végéig is- az alelnökök helyettesíthetik.
 
A vezető tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel. Vezető tisztségviselővé csak az egyesület tagja választható.
 
2.) Az egyesület elnöke(alelnöke):
 
a./ Képviseli az egyesületet, illetőleg az elnökség egyes tagjait írásban megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével.
b./ Összehívja a közgyűlést, és az elnökség üléseit, azokon elnököl.
c./ Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület törvényes és alapszabály-szerű tevékenysége felett.
d./ Irányítja és ellenőrzi az egyesület és szervei írásbeli teendőit, statisztikai adatszolgáltatását.
e./ A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol
f./ A közgyűlés előzetes döntése alapján kinevezi és szerződést köt az egyesület ügyvezető elnökével, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
g./ Az elnököt munkájában (az alelnök) ügyvezető elnök segíti, akadályoztatása esetén megbízás alapján helyettesíti.
 
3.) Az egyesület ügyvezető elnöke:
 
a./ Biztosítja a testületi szervek működésének feltételeit.
b./ Gondoskodik a közgyűlés, és elnökség, a területi csoportok elé kerülő előterjesztések elkészítéséről, a határozatok végrehajtásának megszervezéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről.
c./ Egyszemélyi felelős vezetőként irányítja az egyesületi irodát, az alkalmazottak felett munkáltatói és ellenőrzési jogot gyakorol.
d./ Elkészíti az iroda működési rendjét, az egyesület belső szabályzatait.
e./ Gondoskodik a testületi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, jelenléti ívek aláírásáról, a határozatképesség megállapításáról.
f./ Irányítja és az egyesület alkalmazottaival ellátja az egyesület összes adminisztrációs teendőit.
g./ Szervezi az egyesület horgászversenyeit, rendezvényeit.
h./ Ellátja a vagyonkezelési és gazdálkodási szabályzatban hatáskörébe utalt feladatokat.
i./ Gondoskodik, és felelősséggel tartozik az egyesület vagyoni eszközeinek szabályszerű, a költségvetésben meghatározott célú felhasználásáról.
j./ Az egyesület alkalmazottain keresztül gondoskodik a tagságról készült nyilvántartások vezetéséről, a választott testületi tagok adatnyilvántartásáról.
k./ Az elnök által átruházott feladatok esetén utalványozási jogkört gyakorol.
l./ Segíti az egyesület elnökét (alelnökét) feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott elnöki munkafeladatokat, törvényesen képviseli az egyesületet.
m./ Felelősséggel tartozik és ellenőrzi az egyesület számviteli törvénybe foglalt előírások szerinti pénzgazdálkodását, pénzügyi jelentések határidőre történő leadását, irányítja és felügyeli az alkalmazásban álló könyvelő munkáját.
n./ Gondoskodik a telepítésre kerülő halállomány beszerzéséről, szállításáról és kihelyezéséről.
o./ Irányítja és ellenőrzi az alkalmazott halőrök munkáját.
 
4.)  Felügyelő Bizottság:
 
A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.
A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.
 
a./ A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait és póttagjait a közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottságnak az elnökkel, alelnökkel együtt öt tagja és három póttagja van.
b./ A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek
c./ A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály betartását, az egyesület jóváhagyott költségvetésének, a közgyűlés, a választott testületek határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az egyesület testületeinek törvényes és alapszabályában foglalt működését, esetenként, de legalább negyedévenként a könyvelést, pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, a haltelepítéseket.
d./ Ellenőrzi a zárszámadást, a vagyonmérleget és azok alapjául szolgáló okmányokat.
e./ Vizsgálatához szükség esetén külső szakértőket is felkérhet.
f./ A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet, bármikor megvizsgálni
g./ Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét.
h./ Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül - az ügy súlyától  függően – testületi ülés összehívását kezdeményezheti.
i./ Jogosult ellenőrizni az egyesület alkalmazottainak munkavégzését, a tagság udvarias, készséges és szakszerű kiszolgálását.
j./ A bizottság elnöke végzett munkájáról köteles a közgyűlésnek, beszámolni.
k./ A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a testületek ülésein.
l./ A bizottság az eseti ügyek kivételével éves munkaterv alapján dolgozik.
 
 
 
5.) Fegyelmi Bizottság:
 
a./ A Fegyelmi Bizottság elnökét, alelnökét, 3 tagját és 3 póttagját a közgyűlés választja. A Fegyelmi bizottságnak 5 tagja és 3 póttagja van.
b./ A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek, elnökség illetőleg a felügyelő bizottság tagjai
c./ A bizottság első fokon eljár az egyesület tagjai, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. A bizottság által hozott határozat ellen a elnökséghez lehet fellebbezni.
d./ bizottság eljárására az egyesület közgyűlése által jóváhagyott fegyelmi szabályzat az irányadó. Eseti tevékenységét az elnök, vagy az alelnök mellett még legalább 2 fő bizottsági tag, összesen legalább 3 fő útján látja el.
e./ A bizottság elnöke időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról az elnökségi ülésen, közgyűlésen pedig beszámol végzett munkájáról.
f./ A bizottság elnöke a tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésén.
 
 

Az egyesületi iroda

(ügyintéző szervezet)
 
1./ Az irodai alkalmazottak által ellátja az egyesületi önkormányzati szervek működésével járó operatív feladatokat.
2./ Az elnökség által meghatározott ügyfélszolgálati rendben és elvárások szerint kiszolgálja a tagságot, biztosítja az új tagok vizsgáztatását és beléptetését.
3./ Irányítja a víz és halgazdálkodással járó általános egyesületi feladatokat.
4./ Biztosítja a vízkezelő csoportok és az egyesület testületei közötti folyamatos kapcsolatot.
5./ Az iroda vezetője az ügyvezető elnök. Tartós helyettesítését az elnök által megbízott személy látja el.
6./ Az iroda alkalmazottai biztosítják a napi kapcsolatot a megyei szövetséggel, állami intézményekkel, szakhatóságokkal, és más szakmai és civil szervezetekkel.
7./ Az ügyvezető elnök személyesen is felelős az egyesület alapszabályszerű működéséért és gazdálkodásáért, valamint gyakorolja az elnök által ráruházott jogokat.
 

 

Az egyesület képviselete

 
1./ Az egyesület törvényes képviselője az elnök, az alelnök és az ügyvezető elnök.
 

7.§

Az egyesület jogi személyisége és vagyona

 
1.) Az egyesület Bíróság által nyilvántartásba vett jogi személy, jogalanyiságára, működésére a  Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
 
2.)  Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok készpénz és követelések alkotják. Gazdálkodása a számviteli törvény előírásai szerint történik.
 
3.) Az egyesület bevételei, tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület tulajdonában, kezelésében lévő vízterületekre kiadott horgászati engedélyek díjából, az egyesület alapszabály-szerű tevékenységéből eredő más – a tagok részére nyújtott szolgáltatások – bevételeiből, a célszerinti tevékenység folytatásából származó bevételekből, valamint támogatásból és adományokból állnak.
 
4.) Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, ügyvezető elnök, az alkalmazásban álló könyvelő és a felügyelő bizottság elnöke felelősek.
 
5.)  Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyonról, a megszűnést kimondó közgyűlés dönt.
 
6.) Az egyesület belső szabályzatai nem lehetnek ellentétesek az alapszabály rendelkezéseivel
 
7.)  Az egyesület Központi Statisztikai Hivatali besorolása,Szolgáltatások Jegyzéke 9499.
 
8.)  Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért vagyonukkal nem felelnek.

 

8.§.

Az Egyesület megszűnése
 
1.) Megszűnik az Egyesület
 
a)    feloszlását a Közgyűlés kimondja,
b)   másik horgász egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
c)    a Bíróság feloszlatja,
d)   a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a Bíróság a megszűnését megállapítja,
e)    a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csakegyesületekre válhat szét.
 
2.) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik ha:
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
 
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az elnökség jár el.
 
Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése utánfennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagyhasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróságjogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmazrendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznúszervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik,a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon felettirendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
 
A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén:
a.)    Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
 
b.) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéigkártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésenkívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesületfizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

 

9. §.

Az egyesület felügyelete

 
1.)   Az egyesületi törvényességi ellenőrzését az Ügyészség látja el, míg a törvényességi felügyeletetaz egyesületet nyilvántartó Bíróság.
 
2.)  A felügyelő szerv jogkörére az egyesületről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók
 
3.)  Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései kötelezően elő nem írt, az egyesület működésével kapcsolatos egyéb – a civil szervezet autonómiáján alapuló – belső szabályozást a közgyűlés által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
       A belső szabályozások nem lehetnek ellentétesek a törvényi előírások és az alapszabály rendelkezéseivel.
 
 
Záradék
 
Jelen alapszabályt a Pécsi Horgász Egyesület közgyűlésén, 2016. november 21. napján megjelenttagok nyílt szavazást követően, az 1.sz. közgyűlési határozattal fogadták el és a kiemelt részekkerültek módosításra.
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapjánhatályos tartalmának.
A felsorolt, változtatásokkal érintett részek a szövegkörnyezetüktől megkülönböztethetően eltérőszínnel vannak jelölve, a törölt részek áthúzott betűvel.
 
 
 
Pécs, 2015. november 21.
 
 
                                                                                                                                                 
                                            &am
vonal vonal
Címünk: 7621 Pécs, Citrom u. 5. Adószámunk: 19944630-1-02.